Seznam akcí pro zájemce

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 10
Informace o akci:
M-dílna pro pedagogy SŠ
Téma: Další typy rovnic, nerovnic a jejich soustav ve středoškolské matematice
1. 2. 2023 od 15:00, místnost 308, 3. patro
 
M-dílna bude po obsahové stránce volně navazovat na podobně tematicky zaměřenou dílnu realizovanou v listopadu 2022. Pozornost bude věnována dalším partiím učiva o rovnicích, nerovnicích a jejich soustavách, kterými jsme se nezabývali v předchozí dílně. Detailněji rozebrány budou zejména problémové typy úloh, upozorníme na obvyklá úskalí při výuce těchto pasáží učiva. Budeme pracovat s lektorem předem připravenými materiály, které budou moci účastníci následně využít při vlastní výuce.
 

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje.

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 5
Informace o akci:

Praktická reflexe v portfoliu: Evaluace a hodnocení

Na tomto setkání se zaměříme na praktické možnosti využití technik reflexe v portfoliu, jak portfolio evaluovat a hodnotit. Máme pro Vás připraveny metody a postupy k reflexi období (roční/ pololetní zhodnocení) a také metodu pro využití portfolia při volbě VŠ. Vše sebezkušenostně a zpracováno do praktických pracovních listů.

Termín konání: 1. 2. 2023

Lektorky: Petra Šnepfenbergová, Veronika Kirchnerová

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Kapacita: 25
Volných míst: 0
Informace o akci:

Dne 2. 2. 2032 od 8:30 hodin se na SZŠ Brno, Jaselská uskuteční v rámci projektu iKAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 odborná konference s názvem Ošetřovatelství – pestrost oboru v kontextu doby.

Program konference:

8:30 prezence

8:50 Zahájení odborné konference

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

9:15 - 12:20

Mechanická srdeční podpora - telemonitoring pacientů

Mgr. Zdeňka Doležalová, všeobecná sestra na JIP, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 

Krizová intervence a včasná péče u rodin s vážným onemocněním

Ing. Bc. Bc. Monika Kolková, vedoucí pracovník Centra provázení, FN Brno, Dětská nemocnice, Paliativní podpůrný tým 

Domácí péče versus Domácí hospic

Mgr. Lenka Prokšová, MBA, metodička zdravotních služeb, Diecézní charita Brno 

Význam nutričního terapeuta v léčbě nefrologických pacientů

Pavlína Pařízková, nutriční terapeut, FN Brno

12:20 – 13:00 Přestávka

13:00 - 15:00

Fyziologie stresu

MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D.

Volbou k síle - metoda One brain 3in1 concepts  

MUDr. Petra Novotná

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 0
Informace o akci:

Podpora a rozvoj kreativního myšlení u nadaných žáků s využitím digitálních technologií Téma kreativity ve vzdělávání je na jedné straně obtížně uchopitelnou proklamací, na straně druhé představuje základní požadavek na to, jak má edukace vypadat, zvláště pokud jde o práci s nadanými žáky, ať již na druhém stupni základních škol nebo na středních školách. Cílem semináře bude společně s učiteli téma kreativního přístupu k práci s informacemi a k učení uchopit, především v kontextu digitálních technologií – od blogů a interaktivních nástěnek, přes aplikace na tvorbu myšlenkových map až po využití umělé inteligence v běžné práci ve třídě. Příklady budou voleny především z předmětů humanitních a z informatiky, což ale nevylučuje zapojení učitelů jiných aprobací.

O lektorovi: Michal Černý působí jako odborný asistent na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně, dlouhodobě se podílí ale také na vzdělávání budoucích sociálních pedagogů na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborně se profiluje v oblasti informační gramotnosti, technologií ve vzdělávání a změn, které tyto fenomény přinášejí do cílů vzdělávání. Původním vzděláním je středoškolský učitel. Je autorem více než dvou desítek knih (nejen) pro učitele a bezpočtu popularizačních i vědeckých článků.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 2
Informace o akci:
Optické bezkabelové systémy a komunikace
 
Přednáška je zaměřena na představení možnosti využití optických bezkabelových systémů v atmosféře, vesmíru, nebo pod mořskou hladinou. Součástí prezentace bude představení fotonické komunikace a komunikace ve viditelné oblasti spektra.
 
 
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 13
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 10
Informace o akci:
 

 

 
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Kapacita: 10
Volných míst: 9
Informace o akci:

Aktivita se koná na SŠSE Brno, Trnkova 113, Brno - Líšeň dne 16. 2. 2023 od 8:00 do 15:00 hodin.

Program:

1. Představení školy

2. Ukázky programu, simulace

3. Předávání zkušeností

4. Prohlídka odborných učeben v OV

5. Diskuse a závěr

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 12
Informace o akci:

M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií

Mozaiky známé i neznámé

Lektor: Mgr. František  Horňák

začátek: 15:00

Na M-dílně nahlédneme do vizuálního světa, v němž není třeba slov, jen hledání a nalézání jeho vnitřních souvislostí. Ćekají nás mozaiky, parkety, teselace, vitráže, patchwork, posvátná geometrie ... Od geometrie v rovině přejdeme s mozaikami i  do vyšších dimenzí: povrchy Platonových a Archimedových těles, vícedimenzionalní mozaikové dílky ve vícedimenzionálních prostorech. Čeká nás výlet do matematického světa za veškerou architekturou i designem předmětů každodenního života. Vstoupíme do  geometrického světa mozkolamů a zatím nezodpovězených otázek.

M-dílna je realizována vrámci kíčové aktivity  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost”  v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 6
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 20
Informace o akci:

M-dílna pro pedagogy 

lektor: Mgr. Pecl Jiří, Ph.D.

 

Mohou projektové čtvrtletní (či pololetní) práce z matematiky nahradit obvyklé písemné ověřovací práce?

Na několika příkladech si takové práce představíme. Ukážeme si, jak se studenti sekundy vypořádali s úkolem vyřešit financování pořízení nemovitosti, nákup stavební parcely a stavebního materiálu, budeme se také věnovat projektům starších studentů, jejichž výstupem byly výukové materiály pro spolužáky či vlastní nápady na téma kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Pozornost také  zaměříme na přípravu projektů, kritéria jejich hodnocení i na zpětnou vazbu.

 

M-dílna je realizována v rámci kíčové aktivity  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost”  v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje.

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 9
Informace o akci:

Otevřené supervizní setkání pro pedagogy základních a středních škol. Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního vyhoření.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 20
Informace o akci:
 
 
 
Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Kapacita: 60
Volných míst: 21
Informace o akci:

Odborný seminář - Digitální svět kolem nás

Dne 23.02.2023 v době 09:00-13:00 h se uskuteční odborný seminář partnerů projektu „Implementace KAP JMK II“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, který proběhne Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 982/23 p.o.  s tématem Kybernetická bezpečnost.

Program odborného semináře:

 1. Aktuality projektu
 2. Kybernetická bezpečnost na středních školách – Jan Kopřiva, Security Consultant & Trainer nettles.cz (viz anotace níže)
 3. Různé
 4. Diskuse, závěr

Prosím o přihlášení účastníků do 06.02.2023 přes IS Pro Manager  zdeDoporučujeme účast i osob, které „pečují“ o kybernetickou bezpečnost v organizaci.

Kybernetická bezpečnost na středních školách – anotace

Každá organizace je do jisté míry unikátní a má tak i do jisté míry specifické potřeby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Z uvedeného důvodu neexistuje žádné jednoduché a specifické „one size fits all“ řešení použitelné pro vybudování efektivního zabezpečení, které by bylo možné aplikovat v libovolném prostředí. Neznamená to však, že by neexistovaly obecnější metodiky vycházející z generické dobré odborné praxe, které nás mohou při volbě efektivních opatření vést, a to bez ohledu na specifické požadavky legislativy nebo oborových standardů.

V rámci tohoto odborného semináře se zaměříme na zřejmě nejznámější z těchto metodik – CIS Critical Controls – popíšeme si její principy a možnosti použití a projdeme legislativní požadavky na střední školy v oblasti kybernetické bezpečnosti v souvislosti se směrnicí NIS2 (do míry, do níž bude ze strany NÚKIB o těchto požadavcích v době konání workshopu rozhodnuto).

 

Těšíme se na setkání

Za realizační tým projektu Implementace KAP JMK II

Radomír Pernica

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Kapacita: 14
Volných míst: 10
Informace o akci:
Sdílení prostor CNC dílny.
 
 
 
Individuální sdílení zkušeností s programovním, obsluhou a výrobou v řídídích systémech Fanuc, Sinumerik a Heidenhain.
Sdílení probehne v pátek 24.2.2023 v prostoru CNC dílen na hale strojního obrábění. Cílem je navzájem si pomoci. 
 
Akce proběhne od 08:00 - 14:00 hodin.
 
 
Kontaktní osoba: Josef Korčák, Josef.Korcak@sstebrno.cz
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: -1
Informace o akci:
Deskové hry motivované bájným světem
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Kapacita: 100
Volných míst: 82
Informace o akci:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

zveme vás, vaše koordinátory ICT, vedoucí předmětové sekce IT a učitele ICT na Konferenci Centra odborného vzdělávání Informačních technologií.

Konference je pořádána pod záštitou Mgr. Jiřího Nantla, LL.M., náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.

 

Konference se koná v úterý dne 28. února 2023 v prostorách Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova, příspěvkové organizace

Program konference:

 • 8:00-9:00 Prezence, coffee break

 

Dopolední blok přednášek

 

 • 9:00-9:20 Uvítání, úvodní slovo ředitele školy a představitelů Jihomoravského kraje
 • 9:20-9:40 Výsledky dotazníkového šetření na středních školách JmK
 • 9:40-10:00 Nové RVP pro ZŠ a výuku informatiky – Jiří Stibor, ZŠ Křídlovická, Brno
 • 10:00-10:30 Office 365 – Přínosy a podněty pro řízení školy a vzdělávání – Karel Klatovský, Microsoft
 • 10:30-10:50 Kyberbezpečnost ve školním prostředí – Jiří Bárta, Your IT s.r.o.
 • 10:50-11:10 Spolupráce firmy a školy na týmových pracích a praxíxh studentů – Kyndryl Brno
 • 11:10-11:30 Očekávání zaměstnavatelů od absolventů škol –  Jan Kratochvíla, Thermofisher Brno
 • 11:30-12:00 Technologie cloudových řešení pro práci s geografickými daty – Radek Kuttelwascher, ARCDATA Prah

 

 • 12:00-13:00 Oběd, coffee break

 

Odpolední blok workshopů  (z uvedené nabídky si při prezenci můžete zvolit jednu z možností pro každý blok)

 • I. blok            13:00-14:00
 • II. blok           14:00-15:00

 

 • Generování 3D obrazu ze 2D obrazu, praktické ukázky – Leo Nitče
 • Práce s Arduinem ve výuce žáků SŠ, praktické ukázky – Petr Pernes
 • Jak natáčet výukové materiály - screencasty, praktické ukázky – Tomáš Vychodil
 • Práce s micro:bitem ve výuce žáků ZŠ a SŠ, praktické ukázky – Petr Přikryl
 • Technologie cloudových řešení pro práci s geografickými daty, moderovaná ukázka – Radek Kuttelwascher, ARCDATA Praha

 

Panelová diskuze

 

13:00-15:00

 • Inteligentní domácnost ve výuce žáků SŠ – Jiří Gallus
 • Vývoj her jako prostředek pro výuku grafiky a programování, týmovou práci – Filip Dufka,
 • Představení robotů Edison a možnosti jejich využití ve výuce na ZŠ - Thermofisher
 • Office 365 – Přínosy a podněty pro řízení školy a vzdělávání

 

 • 15:00-16:00 Závěrečná diskuse

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 17
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 11
Informace o akci:
 

 

 
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 0
Informace o akci:
Pro podporu motivace nadaných dětí je nezbytná empatie, respekt, vlastní sebepoznání dětí a rozvíjení růstového nastavení jejich mysli. Právě tyto oblasti posilujeme, když s dětmi vědomě komunikujeme na základě principů nenásilné komunikace. V semináři Nenásilná komunikace při výchově nadaných dětí se seznámíte s důsledky symetrické a asymetrické komunikace a získáte užitečné tipy pro práci s nízkou a příliš vysokou motivací žáků a s neefektivními postoji, jako je sebepodceňování nebo nadřazenost. Téma Vám bude zprostředkováno interaktivní formou s dostatečným prostorem pro dotazy a konkrétní příklady.

Lektoři: Petra Mařádková

 

 
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 17
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 9
Informace o akci:
 

 

 
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 0
Informace o akci:

Máte ve třídě mimořádně nadaného žáka? Pro nadané žáky je typické, že často zažívají přetlak myšlenek a vnitřní neklid. Často též zažívají pocity úzkosti a jinakosti. Mají problémy se začleněním se a uvědoměním sama sebe. Slyšeli jste někdy o mindfulness? Jedná se o empiricky ověřenou metodu, jejíž přínos je prokazatelně podložen neurovědeckými výzkumy poslední doby. Během semináře získáte krátké teoretické a zejména praktické zakotvení v teorii mindfulness. Naučíte se základní techniky všímavosti – krátké meditace, které budete moct využít v praxi. Jednoduchými a krátkými cvičeními pomůžete žákům zlepšit jejich koncentraci, zvýšit odolnost proti stresu a lépe zvládat stresové situace. Mindfulness je vhodné praktikovat nejen s konkrétním žákem, ale zejména s celým třídním kolektivem, kdy z benefitů meditací může čerpat celá třída. Dostanete praktický návod, jak podpořit pozitivní klima v konkrétní třídě.

Lektorky: Mgr. et Mgr. Marie Burešová, Mgr. Leona Winklerová

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 20
Informace o akci:
 
 
 
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 19
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 10
Informace o akci:

Otevřené supervizní setkání pro pedagogy základních a středních škol. Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního vyhoření.

Příjemce / partner projektu:
Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Kapacita: 15
Volných míst: 11
Informace o akci:

Zveme vás na další z řady seminářů pro pedagogy se zaměřením na nejaktuálnější hrozby kyberprostoru. 

Přednášet bude opět náš oblíbený etický hacker Ing. Jan Nguyen z firmy DoxoLogic s.r.o.

Pořádný raut a příjemná atmosféra zajištěna. Těšíme se na vás!

OA a SŠP Veselí nad Moravou

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 12
Informace o akci:

Máte ve třídě mimořádně nadaného žáka? Pro nadané žáky je typické, že často zažívají přetlak myšlenek a vnitřní neklid. Často též zažívají pocity úzkosti a jinakosti. Mají problémy se začleněním se a uvědoměním sama sebe. Slyšeli jste někdy o mindfulness? Jedná se o empiricky ověřenou metodu, jejíž přínos je prokazatelně podložen neurovědeckými výzkumy poslední doby. Během semináře získáte krátké teoretické a zejména praktické zakotvení v teorii mindfulness. Naučíte se základní techniky všímavosti – krátké meditace, které budete moct využít v praxi. Jednoduchými a krátkými cvičeními pomůžete žákům zlepšit jejich koncentraci, zvýšit odolnost proti stresu a lépe zvládat stresové situace. Mindfulness je vhodné praktikovat nejen s konkrétním žákem, ale zejména s celým třídním kolektivem, kdy z benefitů meditací může čerpat celá třída. Dostanete praktický návod, jak podpořit pozitivní klima v konkrétní třídě.

Lektorky: Mgr. et Mgr. Marie Burešová, Mgr. Leona Winklerová

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 19
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 20
Informace o akci:
 
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace