Seznam akcí pro zájemce

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Kapacita: 10
Volných míst: 5
Informace o akci:

Node.js je technologií umožňující spuštění JavaScriptu na straně serveru. Najde využití u aplikací s velkým množstvím požadavků např. v podobě chatu nebo streamování (Netflix). Je užitečný chcete-li mít stále aktivní server (PayPal, eBay, Uber) nebo potřebujete zkrátit zpracování uživatelských požadavků. Node.js je velmi rychlé, událostmi řízené, neblokující a asynchronní. Je skvělým nástrojem pro vývoj vysoce škálovatelných webových aplikací a jejich serverových částí. Stojí na základech objektově orientovaného programování. V kurzu se naučíte pracovat s Node.js včetně frameworku Express.

 

Předpodkládané znalosti

 • Dobrá znalost Javascriptu,
 • doporučená znalost HTML a CSS.

Cíl semináře

 • Předat základy Node.js, jež dovolí programovat na serveru webové aplikace jazykem JavaScript.

Zaměření semináře

 • Kurz je zaměřen na vývojáře serverových aplikací,
 • pro ty, které zajímá, jak vytvořit asynchronní aplikace řízené událostmi ze serveru, node.js.

 

Obsah semináře

 • Instalace Node.js
 • Zprovoznění balíčkovacího systému NPM a dalších závislostí
 • Asynchronní aplikace
 • Globální objekt a global timing
 • Zpracování událostí
 • Moduly a balíčky (packages)
 • Callbacky
 • Zápis a čtení souborů
 • http dotazy
 • Servírování souborů a JSON dat
 • Testování a debugging
 • WebSockety
 • Dostupné frameworky pro Node.js (Express,Socket.io…)

 

Co se naučíte

 • Základy práce s Node.js a zprovoznění balíčkovacího systému NPM a dalších závislostí.
 • Rozšířit původní funkcionalitu pomocí modulů. Popíšeme si, jak v Node fungují moduly, souborový systém a dotazy k HTTP protokolu.
 • Seznámíme se s Node JS frameworky pro web, jako je například Express, Socket.io.
 • Vytvořit jednoduchou aplikaci ve frameworku Express, který poskytuje rychlý, flexibilní, minimalistický webový rámec pro Node.js.
 • Zápis dat pomocí formátu JSON pro výměny dat mezi webovými aplikacemi.
 • Základy konfigurace běhového prostředí pro ostrý provoz na serveru.

 

 

 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek dne 6. října 2022 v čase 9:00 – 16:00 hod v prostorách Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova prezenční formou. Seminář je pro účastníky zdarma.

Prezence 8:30 – 9:00 hod

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 0
Informace o akci:

Role pedagogů školy ve vytváření prostředí stimulujícího nadání. Způsoby obohacování vzdělávání tak, aby podporovalo rozvoj nadání. Identifikace nadaných žáků ve škole. Využívání individualizace jako jedné z forem podpory rozvoje nadaných žáků. Příležitosti pro zkvalitnění práce s nadanými žáky.Informace budou doplněny aktuálními zjištěními v oblasti využívaných forem práce s žáky nadanými, diagnostiky nadaných, spolupráci se ŠPZ při podpoře nadaných a mimořádně nadaných. Včetně reálné podpory nadaných a mimořádně nadaných ve výuce.

Lektor: Mgr. Tomáš Pavlas

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 20
Informace o akci:

téma: Aktuální problémy vyučování matematiky na SOŠ

lektor: Mgr. Miroslav Staněk

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 25
Volných míst: 16
Informace o akci:

Nový pohled na leadership: Spoluvytváření jako možnost leadershipu ve škole 

Tandemům ředitel/ka a zástupce ředitele přinášíme do ČR ojedinělou příležitost seznámit se s tím, jaké to je být leaderem konstruktivních vztahů napříč školou, které udávají směr, rozdělují zodpovědnost a působí pozitivní změny v organizaci. 

13. října v JCMM proběhne celodenní workshop s holandským ředitelem škol, vzdělávacím specialistou, poradcem a koordinátorem Taos Institutu v Evropě Loekem Schoenmakersem Ph.D. Tento profík nás učaroval bohatými zkušenostmi se zaváděním změn ve vzdělávání po celém světě (Nizozemí, Aruba, Surinam, Belgie), vírou v to, co dělá a jak to dělá. 

Doporučení konkrétních aktivity, co se dají použít ve škole? Jaká je Loekova více jak 40 letá zkušenost s uplatňováním principů sociálního konstruktivismu ve vedení škol a vzdělávání? Věříme, že se necháte inspirovat a nadchnout. Rádi budeme u toho.

 

Kapacity jsou omezené, tak neodkládejte registraci svého tandemu ředitel/ka + zástupce

 

Těšíme se , 

Tým JCMM. 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 19
Informace o akci:

téma: Stereometrie ve výuce na gymnáziu (a střední škole)

odborný školitel: RNDr. Jan Jílek

začátek 15:00

Zaměříme se na oblast matematiky, pro kterou je velmi důležitá prostorová představivost. Ukážeme si, jak v tom studentům pomáhají pracovní listy, které obsahují jednak teorii a řešené příklady, ale také přichystané 2D modely těles pro řešení dalších úloh. Některé si společně projdeme a ukážeme, jak ulehčit práci v hodině nejen studentům, ale také nám kantorům. Pracovní listy doplníme úlohami, které je možné řešit v programu Cabri2+ a Geogebra na interaktivní tabuli a tak zefektivnit výuku tohoto tématu.

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 11
Informace o akci:

Otevřené supervizní setkání pro pedagogy základních a středních škol. Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního vyhoření.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Kapacita: 30
Volných míst: 11
Informace o akci:
Program:
1. Uvítání ředitelem Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov Ing. Psotou
2. Úvodní slova zástupců kraje, příp. OŠ
3. Informace iKAP II - PaedDr. Havelka
4. Informace ze setkání zástupců MŠMT na SPŠ Sokolská na téma certifikací pro MZ
5. Informace z jednání pracovní skupiny „Odborného vzdělávání s ohledem na akční plán pro rok 2023"
6. Informace – data ze zahajovacích výkazů
7. Aktuální problémy škol
8. Diskuze
9. Prohlídka
10. Oběd pro zájemce
11. Pro zájemce je zajištěná prohlídka expozice „Slovanské epopeje“ 
Příjemce / partner projektu:
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
Kapacita: 30
Volných míst: 25
Informace o akci:

Mgr. Zdeňka Procházková, oddělení prevence Policie ČR

Příjemce / partner projektu:
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
Kapacita: 30
Volných míst: 30
Informace o akci:

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty I.

 

 

 

 

Termín: 28. listopadu 2022    Rozsah: 8 vyučovacích hodin

 

Lektor: PhDr. Libor Kyncl      Místo: Gymnázium Ivančice

 

Cena: zdarma          

 

 

Kurs vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Nabízí účastníkům metody, jimiž lze pracovat s žáky s textem, a hledá rozvíjené čtenářské dovednosti.

Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků zatím nezabývají. Kurs jim má sloužit jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

 

Kurs je určen učitelům základních a středních škol, kteří s žáky ve svých hodinách pracují s odbornými texty a zpracovávají je. (Není určen učitelům odborného výcviku.)

 

Rámcový program:

 

Práci některými metodami si vyzkoušíme, některé si jen popíšeme:

Myšlenková mapa, INSERT, Desetiřádková pyramida, Kooperativní bingo, Pyramida údajů, Ano-ne, Pětilístek; analýza tabulky čtenářských dovedností a strategií

 

Vzdělávací cíl semináře:

 

Účastníci průběžně:

 • Analyzují jednotlivé metody, pojmenovávají jejich pozitiva i rizika, plánují jejich využití.
 • Analyzují čtenářské dovednosti obsažené v představovaných metodách.
 • Hledají další témata a texty, s nimiž mohou ve vlastních třídách těmito metodami pracovat

 

Výstup semináře: PŘÍPRAVA dokládající využití představených metod podpořenými učiteli, případně texty, s nimiž učitelé některé metody vyzkoušeli.

 

Po workshopu:

Lektor zůstává s učiteli v elektronickém, případně i osobním kontaktu, reaguje na jejich otázky, podporuje je konzultací, radou, příklady, doporučuje případné úpravy v učitelských záměrech či přípravách, zavěšuje popsané učitelské přípravy na webové stránky projektu – a umožňuje tak vzájemnou inspiraci učitelů.

 

Lektor semináře:     PhDr. Libor Kyncl - lektor, mentor a kouč

Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ - D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI, nyní pracuje jako lektor, mentor a kouč.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 11
Informace o akci:

Otevřené supervizní setkání pro pedagogy základních a středních škol. Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního vyhoření.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 11
Informace o akci:

Otevřené supervizní setkání pro pedagogy základních a středních škol. Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního vyhoření.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace